Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp

Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là:

A. Tương tác cộng gộp

B. Tác động bổ sung giữa 2 alen trội

C. Tác động bổ sung giữa 2 gen không alen

D. Tác động đa hiệu

Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp
Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là tương tác cộng gộp. Loại tương tác liên quan đến nhiều tính trạng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Vậy đáp án chính xác là : D

Tìm hiểu thêm:  Các nucleotit trên phân tử mARN liên kết với nhau bằng loại liên kết nào sau đây?