Sự khác nhau giữa đột biến và thể đột biến là

Sự khác nhau giữa đột biến và thể đột biến là:

A. đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền, còn thể đột biến là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.

B. đột biến là do biễn đổi trong vật chất di truyền, còn thể đột biến là cơ thể mang đột biến gen lặn tiềm ẩn ở trạng thái dị hợp tử.

C. đột biến luôn xảy ra ở sinh vật, còn thể đột biến chỉ có trong quá trình phân bào tạo ra các giao tử không tham gia thụ tinh.

D. đột biến là do biến đổi trong vật chất di truyền, còn thể đột biến là cơ thể mang đột biến gen ở trạng thái dị hợp.

Sự khác nhau giữa đột biến và thể đột biến là:
Sự khác nhau giữa đột biến và thể đột biến là:

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

– Đột biến là những biến đổi đột ngột, vô hướng xảy ra trong vật chất di truyền gồm đột biến gen và đột biến NST.

– Thể đột biến là cơ thể mang đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình. Nếu là thể đột biến do đột biến gen thì tùy thuộc vào alen đột biến là trội hay lặn mà thể đột biến mang những kiểu gen khác nhau (nếu alen đột biến là trội thì thể đột biến có thể mang kiểu gen đồng hợp trội hoặc dị hợp còn nếu alen đột biến là lặn thì thể đột biến phải mang kiểu gen đồng hợp lặn).

Tìm hiểu thêm:  Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?

Vậy đáp án chính xác là : A