Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

A. Tính trạng của loài

B. NST trong bộ lưỡng bội của loài

C. NST trong bộ đơn bội của loài

D. Giao tử của loài

Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng sốỞ các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Ở các loài sinh vật lưỡng bội số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội của loài.

Vậy đáp án chính xác là : C

Tìm hiểu thêm:  Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?