Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến.

II. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có thể sẽ làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp đoạn.

III. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể có thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.

IV. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trong tế bào nên không gây hại cho thể đột biến.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Phát biểu I sai vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.

Phát biểu IV sai vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gen trên NST → có thể gây hại cho thể đột biến.

Vậy đáp án chính xác là : B

Tìm hiểu thêm:  [Hỏi Đáp] Mã Di Truyền Mang Tính Thoái Hoá Tức Là