Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?

Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?

A. Sinh tổng hợp các chất mạnh.

B. Cơ quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt.

C. Thường gặp ở thực vật.

D. Không có khả năng sinh giao tử bình thường.

Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?
Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

  • Thể đột biến đa bội có bộ NST tăng lên gấp bội nên thường có quá trình sinh tổng hợp các chất mạnh, cơ quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt.
  • Thể đột biến đa bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật do động vật có cơ chế điều hòa và xác định giới tính chặt chẽ nên đột biến NST thường gây chết; giảm sức sống, sức sinh sản.
  • Thể đột biến đa bội lẻ thường không có khả năng sinh giao tử bình thường do rối loạn cơ chế bắt cặp trong giảm phân nhưng thể đột biến đa bội chẵn có thể vẫn có khả năng sinh giao tử bình thường.

Vậy đáp án chính xác là : D

Tìm hiểu thêm:  Sự biểu hiện kiểu hình của đột biến gen trong đời cá thể xảy ra như thế nào?