Cơ sở tế bào học của quy luật phân li

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:

A. sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh

B. sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân

C. sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh

D. sự tổ hợp của cặp NST trong thụ tinh

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:
Cơ sở tế bào học của quy luật phân li

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li đồng đều của các alen trên NST tương ứng và sự tổ hợp tự do trong thụ tinh.

Vậy đáp án chính xác là : C

Tìm hiểu thêm:  Sự khác nhau giữa đột biến và thể đột biến là