Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự

A. Tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I

B. Trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I

C. Trao đổi đoạn tương ứng giữa các cromatít chị em tại kì đầu của giảm phân I

D. Trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit không chị em ở kì đầu giảm phân I.

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen
Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự Trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit không chị em ở kì đầu giảm phân I.

Vậy đáp án chính xác là : D

Tìm hiểu thêm:  Khi nói về quá trình nhân đôi ADN phát biểu nào sau đây sai?